Fogarasch
Erdély - Siebenbürgen - Седмоградско
Fogarasch - Fogaras - Făgăraş - Фъгъраш
Schloss - A fogarasi vár - Cetatea Făgăraşului - Фъгърашки замък

<

>

z

v